Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Onderwijs in Beeld V.O.F. (hierna: Onderwijs in Beeld) en haar contractuele wederpartij (hierna: de “Wederpartij”).

1.2 Medewerkers en de directie van Onderwijs in Beeld kunnen eveneens een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Onderwijs in Beeld zijn aanvaard.

1.5 Indien één of meer van de bepalingen in de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of onafdwingbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in een dergelijk geval in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling, ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling heeft.

1.6 In het geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst, geldt dat het bepaalde in de Overeenkomst voorrang heeft.

Artikel 2. Uitvoering van de Overeenkomst

2.1 De door Onderwijs in Beeld geleverde diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

2.2 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven door Onderwijs in Beeld, dan is dit nimmer een fatale termijn. Dergelijke termijnen hebben steeds een indicatief karakter. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Onderwijs in Beeld steeds eerst schriftelijk in gebreke te stellen voordat Onderwijs in Beeld in verzuim kan geraken. Onderwijs in Beeld dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Onderwijs in Beeld in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

2.3 Indien Onderwijs in Beeld gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Onderwijs in Beeld ter beschikking heeft gesteld.

2.4 Onderwijs in Beeld heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 3. Verantwoordelijkheden Onderwijs in Beeld

3.1 Onderwijs in Beeld is nooit verplicht om de Wederpartij een fysieke drager of download met de aan de dienst onderliggende programmatuur ter beschikking te stellen.

3.2 Onderwijs in Beeld staat er niet voor in dat de dienst foutloos is, en zonder onderbrekingen functioneert.

3.3 Onderwijs in Beeld zal zich inspannen eventuele fouten, waaronder in deze algemene voorwaarden uitsluitend wordt verstaan het substantieel niet voldoen van de dienst aan de door Onderwijs in Beeld schriftelijk kenbaar gemaakte specificaties van de dienst, in de aan de dienst onderliggende programmatuur naar beste vermogen en binnen een redelijke termijn te herstellen, voor zover het programmatuur betreft die door Onderwijs in Beeld zelf is ontwikkeld, en voor zover de Wederpartij de fouten gedetailleerd omschreven schriftelijk en tijdig bij Onderwijs in Beeld heeft gemeld en deze fouten door Onderwijs in Beeld reproduceerbaar zijn.

3.4 Onderwijs in Beeld is gerechtigd om herstel van fouten uit te stellen totdat een nieuwe versie van de aan de dienst onderliggende programmatuur in gebruik wordt genomen.

3.5 Onderwijs in Beeld is niet gehouden tot het herstellen van fouten in programmatuur die niet door Onderwijs in Beeld zelf is ontwikkeld.

3.6 Onderwijs in Beeld is gerechtigd tijdelijke oplossingen en/of programma-omwegen of probleemvermijdende beperkingen in de dienst aan te brengen (‘work-around’).

3.7 Onderwijs in Beeld is nooit gehouden tot herstel van andere onvolkomenheden dan de fouten bedoeld in dit artikel. In het geval Onderwijs in Beeld bereid is herstelactiviteiten te verrichten ten aanzien van dergelijke andere onvolkomenheden, is Onderwijs in Beeld gerechtigd om hiervoor een aparte vergoeding in rekening te brengen, op basis van haar gebruikelijke tarieven.

3.8 Onderwijs in Beeld is nooit gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

Artikel 4. Verantwoordelijkheden Wederpartij

4.1 De Wederpartij garandeert de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Onderwijs in Beeld verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties.

4.2 De Wederpartij zal relevante wijzigingen in haar gegevens, zoals bijvoorbeeld een wijziging in haar adres- en/of facturatiegegevens, onverwijld, maar in ieder geval op eerste verzoek van Onderwijs in Beeld, doorgeven aan Onderwijs in Beeld.

4.3 De Wederpartij draagt het risico van de selectie van de door Onderwijs in Beeld te leveren diensten. De Wederpartij neemt steeds de uiterste zorg in acht om te waarborgen dat de eisen aan de prestatie juist en volledig zijn.

4.4 De Wederpartij is verantwoordelijk voor de installatie, inrichting, configuratie, aanpassing, parametrisering, tuning en controle van de instellingen van de dienst, en de daarbij gebruikte (hulp)programmatuur, apparatuur en gebruikersomgeving.

4.5 De Wederpartij is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder de controle van de instellingen, het gebruik van de door Onderwijs in Beeld geleverde dienst, en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. De Wederpartij is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, en het gebruik door gebruikers.

4.6 De Wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik van de dienst en de door middel van de dienst gecreëerde data.

4.7 Het is de Wederpartij niet toegestaan om aan haar door Onderwijs in Beeld toegekende gebruikersgegevens, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gebruikersnamen en wachtwoorden aan derden te verstrekken. De Wederpartij is verplicht om haar account(s) zorgvuldig te gebruiken.

4.8 Onderwijs in Beeld is niet verplicht tot het verzorgen of ter beschikking stellen van beveiligings-, backup-, uitwijk- of recoverydiensten. De Wederpartij is daarvoor zelf verantwoordelijk.

4.9 De Wederpartij zal op basis van de door Onderwijs in Beeld verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, fouten en andere onvolkomenheden in de dienst, verminking of verlies van gegevens, of andere incidenten de risico’s voor haar organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen.

4.10 Onderwijs in Beeld kan van de Wederpartij verlangen dat zij haar systeem (apparatuur, webbrowser, e.d.) aanpast als dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de dienst.

4.11 De Wederpartij erkent dat het slagen van de Overeenkomst mede afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking met Onderwijs in Beeld. De Wederpartij zal daarom alle medewerking verlenen om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst door Onderwijs in Beeld mogelijk te maken. In het bijzonder zal de Wederpartij er voor zorgen dat alle gegevens, inlichtingen en/of medewerking waarvan Onderwijs in Beeld aangeeft dat deze noodzakelijk of gewenst zijn, of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en correct aan Onderwijs in Beeld worden verstrekt.

4.12 De Wederpartij zal zich te allen tijde zorgvuldig gedragen en zal ervoor zorgdragen dat zij zich niet onrechtmatig jegens derden gedraagt. In het bijzonder zal de Wederpartij de intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten en andere rechten van Onderwijs in Beeld en/of derden respecteren, niet in strijd met de wet gegevens (doen) verspreiden, geen ongeoorloofde toegang tot gegevens (doen) verschaffen, geen virussen of andere malware (doen) verspreiden en zich onthouden van het (doen) plegen van strafbare feiten.

4.13 Indien de Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring.

Artikel 5. Acceptatie

5.1 De Wederpartij aanvaardt de dienst in de staat waarin deze zich op het moment van aanvang van de dienst bevindt (‘as is, where is’), en dus met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. De dienst zal bij de aanvang van de dienst, of, indien een door Onderwijs in Beeld uit te voeren installatie en/of implementatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, gelden als zijnde geaccepteerd door de Wederpartij.

5.2 Acceptatie van de dienst heeft tot gevolg dat Onderwijs in Beeld gekweten is van de nakoming van haar verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling en aanvang van de dienst en, indien tevens de installatie en/of implementatie van de dienst door Onderwijs in Beeld is overeengekomen, van haar verplichtingen betreffende de installatie en/of implementatie.

Artikel 6. Vergoedingen en betalingsvoorwaarde

6.1 De vergoedingen voor de dienst zijn opgenomen in de Overeenkomst.

6.2 Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere (overheids)heffingen en belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

6.3 Alle door Onderwijs in Beeld kenbaar gemaakte prijzen zijn in euro’s en de Wederpartij dient in euro’s te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6.4 Onderwijs in Beeld is gerechtigd de gehanteerde prijzen voorafgaand aan ieder schooljaar aan te
passen. Onderwijs in Beeld zal eventuele prijswijzigingen uiterlijk op 1 juni voorafgaand aan het begin van een schooljaar communiceren aan de Wederpartij en/of publiceren op haar website.

6.5 De Wederpartij stemt in met elektronische facturatie door Onderwijs in Beeld. Onderwijs in Beeld zal aan de Wederpartij via elektronische weg een factuur sturen voor het verschuldigde bedrag. Betalingen door de Wederpartij dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Alleen voor facturen verstuurd tussen 1 juli en 15 augustus betreft de betalingstermijn 60 dagen. De betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Betalingen zullen in de eerste plaats strekken in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op rente en daarna in mindering op de hoofdsom.

6.6 Ieder beroep op opschorting of verrekening door de Wederpartij is uitgesloten. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting derhalve niet op.

6.7 Bij een niet-tijdige betaling van een factuur door de Wederpartij is Onderwijs in Beeld gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is in een dergelijk geval over het factuurbedrag de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BTW verschuldigd.

6.8 Bij een niet-tijdige betaling is de Wederpartij, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke handelsrente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder begrepen maar niet uitsluitend, kosten voor incassobureaus, advocaten en deurwaarders. De buitengerechtelijke (incasso)kosten zullen worden berekend volgens de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK), tenzij de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten hoger zijn. In dat laatste geval is Onderwijs in Beeld gerechtigd om de daadwerkelijk gemaakte uitengerechtelijke (incasso)kosten bij de Wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de dienst, de documentatie en de op grond van de Overeenkomst aan de Wederpartij ter beschikking gestelde materialen of andere werken rusten bij Onderwijs in Beeld en/of haar licentiegever(s).

7.2 De Wederpartij krijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die haar uitdrukkelijk op grond van de Overeenkomst of de wet toekomen. Onderwijs in Beeld en/of haar leveranciers behouden zich alle rechten, aanspraken en belangen voor die in deze Overeenkomst of op grond van de wet niet aan de Wederpartij zijn verleend.

7.3 De Wederpartij mag de dienst alleen voor haar eigen bedrijf of organisatie gebruiken. Het gebruik is beperkt tot zover dit noodzakelijk is voor het door Onderwijs in Beeld voorziene gebruik.

7.4 Het is de Wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die in het kader van het verlenen van de dienst toegankelijk wordt gemaakt te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineeren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor een ander doeleinde te gebruiken dan de in de Overeenkomst genoemde doeleinden, tenzij dwingend Nederlands recht dit gebruik toestaat.

7.5 Het is de Wederpartij verboden de dienst te (laten) gebruiken door derden niet zijnde rechtmatige gebruikers.

7.6 De Wederpartij zal geen aanduiding(en) omtrent het vertrouwelijk karakter, dan wel van enig intellectueel eigendomsrecht, op enig werk (doen) verwijderen of (doen) wijzigen.

7.7 Onderwijs in Beeld is gerechtigd om (al dan niet zichtbare) technische maatregelen te treffen ter bescherming van materialen of andere werken. Het is de Wederpartij niet toegestaan om dergelijke beveiligingsmaatregelen te omzeilen of te verwijderen.

7.8 De Wederpartij staat ervoor in dat zij bij het gebruik van de dienst geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. De Wederpartij vrijwaart Onderwijs in Beeld tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden die gebaseerd zijn op gestelde inbreuk(en) op intellectuele eigendomsrechten.

7.9 De Wederpartij zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de dienst steeds strikt naleven.

7.10 De Wederpartij zal desgevraagd onverwijld haar medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van Onderwijs in Beeld uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. De Wederpartij zal op eerste verzoek van Onderwijs in Beeld toegang tot haar gebouwen en systemen verlenen.

7.11 De Wederpartij verstrekt aan Onderwijs in Beeld een onbeperkte licentie om alle door de Wederpartij via de dienst verspreide materialen te verveelvoudigen of openbaar te maken op elke door Onderwijs in Beeld geschikt geachte wijze voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de nakoming van de Overeenkomst.

7.12 De Wederpartij staat ervoor in dat zij gerechtigd is om gegevens door middel van de dienst te verwerken, en dat geen intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of andere rechten vav derden zich verzetten tegen de verwerking van gegevens door middel van de dienst.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Onderwijs in Beeld is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enig ongeoorloofd gebruik van de dienst door derden.

8.2 De aansprakelijkheid van Onderwijs in Beeld wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, wegens een onrechtmatige daad van Onderwijs in Beeld, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, of op welke rechtsgrond dan ook, is uitgesloten.

8.3 Voor zover de uitsluiting van aansprakelijkheid van Onderwijs in Beeld voor schade in het voorgaande lid niet houdbaar is, dan is de aansprakelijkheid van Onderwijs in Beeld beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat de Wederpartij in de maand waarin de schade is ontstaan aan Onderwijs in Beeld was verschuldigd (ex BTW) of – indien Onderwijs in Beeld voor de betreffende schade is verzekerd – tot het bedrag dat de verzekeraar in een voorkomend geval uitkeert.

8.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
A. materiële schade aan zaken;
B. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de
gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht; en
C. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.

8.5 De aansprakelijkheid van Onderwijs in Beeld voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt alle schade verstaan die in het voorgaande lid niet uitdrukkelijk als directe schade is gedefinieerd, daaronder begrepen maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van materialen of programmatuur van derden en schade door verminking, vernietiging of verlies van gegevens en/of documenten.

8.6 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Onderwijs in Beeld komen slechts te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Onderwijs in Beeld.

8.7 Tenzij de nakoming van de overeenkomst door Onderwijs in Beeld blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Onderwijs in Beeld wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien de Wederpartij Onderwijs in Beeld onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming wordt gesteld, en Onderwijs in Beeld ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Onderwijs in Beeld in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

8.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht van de Wederpartij op schadevergoeding is steeds dat de Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk, en in geen geval later dan 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Onderwijs in Beeld meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Onderwijs in Beeld vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de Wederpartij vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

8.9 De Wederpartij vrijwaart Onderwijs in Beeld tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming van de Wederpartij in de nakoming van de Overeenkomst, een inbreuk op enig intellectuele eigendomsrecht door de Wederpartij of enig ander handelen of nalaten van de Wederpartij.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Een partij kan niet tot het nakomen van enige verplichting worden gehouden als sprake is van overmacht.

9.2 Van overmacht is sprake als een partij wordt gehinderd in de nakoming van haar verplichting(en) als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9.3 Onder overmacht aan de zijde van Onderwijs in Beeld wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, onder meer verstaan ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de dienst cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Onderwijs in Beeld, tekortkomingen van door Onderwijs in Beeld ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen en alle overige van buiten komende oorzaken waarop Onderwijs in Beeld geen invloed heeft.

9.4 De partij die de overmacht heeft ingeroepen, is verplicht zich ertoe in te spannen dat de overmachtsituatie van zo kort mogelijke duur is.

9.5 Indien een overmachtsituatie langer dan dertig (30) dagen duurt, of zodra vaststaat dat de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden zal duren, zijn beide partijen gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk en gedeeltelijk (voor zover het de overmachtsituatie raakt) te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn. Dit laat onverlet de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 10. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

10.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

10.2 Partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van de in de Overeenkomst overeengekomen voorwaarden, bij gebreke waarvan Partijen de Overeenkomst kunnen opzeggen tegen het einde van een schooljaar. Een dergelijke opzegging door de Wederpartij dient schriftelijk te geschieden en voor 1 juli voorafgaand aan het nieuwe schooljaar door Onderwijs in Beeld te zijn ontvangen.

10.3 Partijen hebben het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst en deze partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming daarvan.

10.4 Onderwijs in Beeld is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die meebrengen dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Onderwijs in Beeld kan worden gevergd. Onderwijs in Beeld is in deze gevallen niet schadeplichtig.

10.5 De door Onderwijs in Beeld voor ontbinding verrichte prestaties en daarmee samenhangende tegenprestaties zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

10.6 In het geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Onderwijs in Beeld gerechtigd om, onverminderd haar overige contractuele en/of wettelijke rechten, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat op Onderwijs in Beeld enige verplichting komt te rusten, zoals de verplichting tot betaling van schadevergoeding. De vorderingen van Onderwijs in Beeld op de Wederpartij zijn in deze gevallen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1 De Overeenkomst, deze algemene voorwaarden, en alle rechtshandelingen en geschillen die daarvan het gevolg zijn, worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

11.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen in worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland locatie Arnhem.

Artikel 12. Overige bepalingen

12.1 Onderwijs in Beeld mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien overdragen aan derden. De Wederpartij stemt hierbij reeds nu voor alsdan onherroepelijk met een dergelijke overdracht in. De Wederpartij is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onderwijs in Beeld, aan een derde te verkopen en/of anderszins over te dragen.

12.2 Onderwijs in Beeld is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele algemene voorwaarden zullen op de website van Onderwijs in Beeld te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de dienst onder de aandacht van de Wederpartij gebracht. Indien de Wederpartij gebruik blijft maken van de diensten na wijziging en/of aanvulling van de algemene voorwaarden, accepteert de Wederpartij daarmee de gewijzigde en/of aangevulde algemene voorwaarden onherroepelijk.

Utrecht, juli 2021